СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Сфери на дейност

Събиране на парични вземания на кредитори (взискатели) – физически или юридически лица чрез принудително изпълнение върху имущество на задълженото лице, чрез:

 • налагане възбрани върху недвижими имоти
 • налагане запори върху движими вещи, трудови; възнаграждение и други парични вземания на задълженото лице от трети лица, дялове и акции в търговски дружества
 • извършване описи и публични продажби на имуществото на длъжника

Изпълнение на европейски изпълнителни основания по част VІІ от ГПК, въз основа на:

 • Европейска заповед за неоспорени вземания (Регламент 805/2004г.)
 • Европейска заповед за плащане (Регламент 1896/2004г.)
 • Европейска заповед за плащане по искове с нисък размер (Регламент 861/2007г.)

Проучване имуществото на задължени лица във връзка с производстото по принудително изпълнение чрез справки във всички публични регистри на имущество.

Изпълнение по реда на Закона за особените залози по възлагане на обезпечения кредитор (продажба на заложено имущество и изпълняване функциите на депозитар).

Изпълнение на непаричните вземания на кредитори (взискатели) – физически или юридически лица чрез:

 • въводи във владение на недвижими имоти
 • принудително отнемане на движими вещи от длъжника и предаването им на взискателя
 • изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да извършат определено действие или бездействие

Изпълнение на допуснати от съда обезпечителни мерки (запори върху движими вещи и вземания и др.) върху имущество на физически и юридически лица – страна в обезпечително производство

Връчване съобщения и книжа в изпълнителното и в исковото производство (по искане на страната и възлагане на съда)

Частният съдебен изпълнител може да връчва всякакви покани, съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки по граждански дела.

С изменението на ЗЧСИ в ДВ бр. 86 от 27 Октомври 2017 г., законодателят предвиди в чл. 18, ал. 5 от ЗЧСИ възможността съдебният изпълнител да връчва документи на страни по гражданскоправни правоотношения. Регламентираната законодателна промяна идва в отговор на нуждата на гражданския оборот, връчването на съобщения и документи по частни правоотношения да е бързо и сигурно. Поради липса на нормативна база уреждаща процедурата по извънсъдебно връчване на документи от ЧСИ, по аналогия се прилагат общите правила за връчване поместени в ГПК и текстовете на чл. 592 от ГПК.
Информация, която е необходимо да се знае, за да се ангажира връчване чрез съдебен изпълнител:
1. Адресът на адресата на съобщението, следва да е в района на действие на съдебния изпълнител, който ще връчи съобщението. За тази цел следва да се подаде молба от заявителя за връчване на съобщение, ведно с документите подлежащи на връчване до съответния съдебен изпълнител – за Област Пловдив ЧСИ Тодор Луков и/ или ЧСИ Стефан Горчев, а за Област Пазарджик ЧСИ Добромир Даскалов. За улеснение бланка на молба за връчване на извънсъдебни книжа, може да намерите в раздел „Документи“, под раздел „Бланки процедури“.
/Създава се нова бланка – молба за връчване на документи по чл. 18, ал. 5 ЗЧСИ. – за всеки СИ/
2. Документите за връчване следва да са в три еднообразни екземпляра (един за връчване на адресата, един за връщане на молителя и един за прилагане в служебния архив на ЧСИ извършил връчването).
3. За връчване на документи се дължи такса в размер на 60,00 лв. с вкл. ДДС, както и по 0,60 лв. с вкл. ДДС на километър за направените транспортни разходи за връчване на адреси, намиращи се извън гр. Пловдив, като максималния размер на транспортните разходи е 36,00 лв. с вкл. ДДС. Таксата за връчване на книжа се заплаща на място в кантората на ЧСИ или по специална сметка за такси на ЧСИ. При невъзможност адресатът да бъде намерен на посочения адрес и не се намери друг адрес, на който да му бъде връчено съобщението, се пристъпва към връчване по реда на чл. 47 ГПК, като таксата за удостоверяване на връчването е в размер на 24,00 лв. с вкл. ДДС.
4. След изчерпване на реда за връчване по чл. 47 ГПК, съдебният изпълнител по възлагане от взискателя може да направи справка за постоянен и настоящ адрес на адресата на уведомлението, за което се дължи такса в размер на 6,00 лв. с вкл. ДДС.

Пазене на даденото в обезпечение имущество по възлагане на страните

Запечатване на помещения, оборудване, превозни средства и други, в които се съхраняват вещи на длъжника, в производство по несъстоятелност по Търговския закон

Посредничество за постигане на спогодба между страните по делата при възлагане

Събиране на публични вземания по реда на ДОПК

 • по възлагане на държавен орган или община
 • събиране на местни данъци и такси