ПРАВОМОЩИЯ

Правомощия

Статутът, служебните процедури и правомощията на съдебния изпълнител са уредени в Граждански процесуален кодекс (ГПК), Закона за частните съдебни изпълнители и подзаконовите нормативни актове към ЗЧСИ, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Търговски закон и други относими нормативни актове.

За целите на изпълнението съдебният изпълнител, може:
Полицейските органи, кметовете на общини, райони или кметства са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител при мотивирано искане, ако противозаконно се пречи на изпълнението на служебните му задължения. При необходимост от личното присъствие на длъжника при изпълнението, съдебният изпълнител може да нареди на полицейските органи неговото довеждане.

Съдебният изпълнител има право на достъп до лични данни на длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението.

  • да нареди да се отварят сгради на длъжника, както и да претърсва вещите, жилището и други помещения на задълженото лице;
  • да има право на достъп до информация в съдебните и административните служби, в т.ч. органите на Националната агенция за приходите, поделенията на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество.
  • да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
  • може при необходимост да поиска от органите на Министерството на вътрешните работи спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнение за срок до три месеца.
  • да извършва други действия, допустими от закона;