РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ

Район на действие

Териториалната компетентност на частния съдебен изпълнител се определя от района на съответния окръжен съд.

Съдебните изпълнители при ДЗЗД ”Луков, Горчев и Даскалов” имат правомощия да провеждат принудително изпълнение на територията на Окръжни съдилища както следва:

 • ЧСИ 820 Тодор Луков – Окръжен съд – гр. Пловдив
 • ЧСИ 825 Стефан Горчев – Окръжен съд – гр. Пловдив
 • ЧСИ 887 Добромир Даскалов – Окръжен съд – гр. Пазарджик
 • Окръжен съд – гр. Пловдив, обхваща територията на районните съдилища на градовете Пловдив, Асеновград, Първомай и Карлово.
 • Окръжен съд – гр. Пазарджик, обхваща територията на районните съдилища на градовете Пазарджик, Пещера, Велинград и Панагюрище.

Съдебните изпълнители могат да образуват изпълнителни производства и да провеждат изпълнителни действия, когато в съответния район се намират:

 1. недвижимите имоти, върху които е насочено изпълнението;
 2. движимите вещи, когато следва да се извърши тяхното предаване от длъжника;
 3. постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника – по избор на взискателя, по вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане;
 4. местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се иска изпълнение на такива задължения;
 5. постоянният или настоящият адрес или седалището на длъжника;
 6. имуществото на длъжника, върху което е насочено изпълнението, когато той няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България.

Кредиторът, който има постоянен адрес (съответно седалище и адрес на управление за ЮЛ) на територията на Окръжен съд – гр. Пловдив, може да поиска от съдебните изпълнители ЧСИ рег.№ 820 Луков или ЧСИ рег.№ 825 Горчев, а този на територията на Окръжен съд – гр. Пазарджик, от ЧСИ 887 Даскалов да образуват изпълнително производство, да проучат имуществото на длъжника и да наложат запори или възбрани върху негови вещи и вземания, независимо че по правилата на местната компетентност същинските изпълнителни действия следва да се извършат в друг район. След налагане на запора или възбраната изпълнителното дело подлежи на изпращане на надлежния съдебен изпълнител, който да извърши опис и продан на имуществото. Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с постоянен адрес или седалище в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.